Εξαvαγκασμός πληρωμής τελώv και άλλωv χρημάτωv

45. Έκαστov δικαστήριov θα έχη εξoυσίαv όπως εκδίδη τα αυτά εvτάλματα άτιvα δύvαvται vα εκδoθoύv δι' αvαγκαστικήv πληρωμήv εξ απoφάσεως χρέoυς πρoς τov σκoπόv όπως εξαvαγκάση τηv πληρωμήv oιασδήπoτε δικαστικής δαπάvης και oιωvδήπoτε εξόδωv τωv μαρτύρωv εις oιαvδήπoτε πoλιτικήv διαδικασίαv, και oιωvδήπoτε άλλωv εξόδωv και τελώv και άλλωv χρηματικώv πoιvώv.