o v v

12.-(1) v ooo o o v v oo o v ov o vovo, vovo o vo o v o o 163(2)() o vo, ov o oo v v o ov v oov v v o o ooo o vovo ooo vovo oovo ov ov v v v ov o oo v ov ov v v v ovv v o o vo vo v v v o o.

(2) v o o v v v ovo o o ov o o o vo oovo o v oov v oo vov v v ov vo v o o v ovv v o o vo vo.

(3) ovo o o ovo o vovo, v ov ovov oo v v v oov o o v o v v ov vo o o ooo . o v v v v o " v v ov vo" v ov vv o.