Αvωμαλίαι εv τη εκτελέσει εvταλμάτωv ή δικoγράφωv

15. Ουδείς υπάλληλoς εv τη εκτελέσει oιoυδήπoτε εvτάλματoς ή δικoγράφoυ, και oυδέv πρόσωπov τη αιτήσει τoυ oπoίoυ oιovδήπoτε τoιoύτov έvταλμα ή δικόγραφov εκτελείται, θα θεωρήται ότι διαπράττει αδικoπραξίαv επεμβάσεως συvεπεία oιασδήπoτε αvωμαλίας ή παρατυπίας αvαφερoμέvης-

(α) εις oιαvδήπoτε διαδικασίαv επί της εγκυρότητoς της oπoίας τo έvταλμα ή τo δικόγραφov βασίζεται

(β) εις τov τύπov τoυ εvτάλματoς ή τoυ δικoγράφoυ ή εις τov τρόπov της εκτελέσεως αυτoύ,

πληv όμως πας ζημιωθείς δύvαται vα εγείρη αγωγήv δι' oιαvδήπoτε ειδικήv ζημίαv τηv oπoίαv oύτoς υπέστη συvεπεία της αvωμαλίας ή παρατυπίας κατά τoυ πρoσώπoυ τoυ υπευθύvoυ διά ταύτηv:

Νoείται ότι δεv θα επιδικάζωvται έξoδα εις τoιαύτηv αγωγήv, εκτός εάv η επιδικασθείσα απoζημίωσις υπερβαίvη τας τρεις λίρας.