Οικοδεσπότης κλπ. που επιτρέπει διαφθορά νεαρής γυναίκας ηλικίας κάτω των δεκαέξι χρόνων στα υποστατικά του

161. Ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος υποστατικού ή αυτός που έχει, συμμετέχει ή βοηθά στη διεύθυνση ή τον έλεγχο υποστατικού, ο οποίος υποκινεί ή σε γνώσει του ανέχεται νεαρή γυναίκα, που έχει ηλικία άνω των δεκατριών και κάτω των δεκαέξι χρόνων να καταφεύγει σε τέτοιο υποστατικό ή να παραμένει σε αυτό για το σκοπό να έρθει σε παράνομη συνουσία οποιοσδήποτε άντρας με αυτή, είτε τέτοια συνουσία σκοπεύεται με συγκεκριμένο άντρα ή αόριστα, είναι ένοχος πλημμελήματος:

Νοείται ότι αποτελεί επαρκή υπεράσπιση σε κατηγορία που προσάχτηκε δυνάμει του άρθρου αυτού, αν αποδειχτεί στο Δικαστήριο ότι ο κατηγορούμενος είχε εύλογη αιτία να πιστεύει ότι η παθούσα ήταν ηλικίας δεκαέξι χρόνων ή περισσότερων χρόνων.