Τεκμήριο ως προς την καλή πίστη

202. Αν αποδειχτεί, εκ μέρους του κατηγορουμένου, ότι το δυσφημητικό δημοσίευμα δημοσιεύτηκε κάτω από τέτοιες περιστάσεις ώστε η δημοσίευση να ήταν δικαιολογημένη αν εγίνετο με καλή πίστη, αυτή συμπεραίνεται ότι γίνεται με καλή πίστη, μέχρι απόδειξης του αντιθέτου, είτε από αυτό το λίβελλο, είτε από αποδεικτικά στοιχεία που προσάγονται εκ μέρους του κατηγορουμένου ή από την κατηγορούσα αρχή.