Ορισμός αρπαγής προσώπου από τη Δημοκρατία

245. Όποιος μεταφέρει οποιοδήποτε πρόσωπο εκτός των ορίων της Δημοκρατίας, χωρίς τη συναίνεση αυτού ή άλλου που είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένος να συναινεί εκ μέρους του, θεωρείται ότι αρπάζει το πρόσωπο αυτό από τη Δημοκρατία.