Ενθάρρυνση βίας και προώθηση αισθημάτων κακής διάθεσης

51.-(1) Όποιος, εκτυπώνει, δημοσιεύει ή σε δημόσια συνάθροιση προβαίνει σε δήλωση προορισμένη η οποία είναι ενδεχόμενο-

(i) να ενθαρρύνει την προσφυγή σε βία από οποιοδήποτε κάτοικο της Δημοκρατίας ή

(ii) να προωθήσει αισθήματα κακής διάθεσης μεταξύ των διαφόρων τάξεων ή κοινοτήτων ή προσώπων στη Δημοκρατία,

είναι ένοχος πλημμελήματος και υπόκειται σε φυλάκιση δώδεκα μηνών:

Νοείται ότι κανένας δεν είναι ένοχος ποινικού αδικήματος δυνάμει των διατάξεων του άρθρου αυτού, αν τέτοια δήλωση εκτυπώθηκε, δημοσιεύτηκε ή έγινε αποκλειστικά για το σκοπό επίτευξης ενός ή περισσότερων από τους πιο κάτω σκοπούς που το βάρος της απόδειξης το έχει ο ίδιος, δηλαδή-

(α) να προσπαθήσει με καλή πίστη να αποδείξει ότι η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας παραπλανήθηκε ή έσφαλε σε κάποιο από τα μέτρα που λήφθηκαν από αυτή ή

(β) να υποδείξει με καλή πίστη, για το σκοπό της θεραπείας τους, σφάλματα ή μειονεκτήματα της διακυβέρνησης, ή της ακολουθούμενης Κυβερνητικής πολιτικής ή του καθεστώτος που επικρατεί σύμφωνα με το Νόμο, ή της νομοθεσίας, ή της απονομής της δικαιοσύνης ή

(γ) να πείσει με καλή πίστη κατοίκους της Δημοκρατίας σε απόπειρα να επιφέρουν μεταβολή, με τη χρήση νόμιμων μέσων, οποιουδήποτε από εκείνα που επικρατούν στη Δημοκρατία με βάση του νόμου, εξαιρούμενου του αναφερόμενου στην παράγραφο (β) του άρθρου 48 ή

(δ) να υποδείξει με καλή πίστη, για το σκοπό άρσης τους, ζητήματα που προκαλούν ή που τείνουν να προκαλέσουν αίσθημα δυσαρέσκειας μεταξύ οποιωνδήποτε από τους κατοίκους της Δημοκρατίας ή αισθήματα κακής διάθεσης και έχθρας μεταξύ διαφόρων κοινοτήτων ή τάξεων προσώπων στη Δημοκρατία.

(2) Στην έννοια του άρθρου αυτού, “συνάθροιση” σημαίνει συγκέντρωση πέντε ή περισσότερων προσώπων.