Εξαίρεση για πιστωτικά ιδρύματα

314Β.(1) Οι διατάξεις του άρθρου 314Α δεν εφαρμόζονται σε πιστωτικά ιδρύματα.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ο όρος «πιστωτικό ίδρυμα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμο.