Κατάρτιση πλαστών αποδεικτικών στοιχείων

116. Όποιος, με σκοπό παραπλάνησης Δικαστηρίου σε οποιαδήποτε διαδικασία-

(α) πλάθει αποδεικτικό στοιχείο με μέσα διαφορετικά από ψευδορκία ή πρόκληση σε ψευδορκία ή

(β) εν γνώσει του χρησιμοποιεί τέτοιο πλαστό αποδεικτικό στοιχείο,

είναι ένοχος πλημμελήματος και υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων.