Λειτουργοί επιφορτισμένοι με τη διαχείριση περιουσίας ειδικού χαρακτήρα ή με ειδικά καθήκοντα

103. Δημόσιος λειτουργός, ο οποίος είναι επιφορτισμένος λόγω του λειτουργήματος του, με δικαστικά ή διοικητικά καθήκοντα αναφορικά με περιουσία ειδικού χαρακτήρα ή αναφορικά με τη διεξαγωγή βιομηχανίας, εμπορίου, ή επιχείρησης ειδικού χαρακτήρα, ο οποίος, αφού απέκτησε ή κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, ιδιωτικό συμφέρον σε οποιαδήποτε τέτοια περιουσία, βιομηχανία, εμπόριο ή επιχείρηση, ασκεί τέτοια περιουσία, βιομηχανία, εμπόριο ή επιχείρηση στην οποία έχει τέτοιο συμφέρο ή αναφορικά με τη διαγωγή οποιουδήποτε προσώπου σχετικά με τα πιο πάνω, είναι ένοχος πλημμελήματος και υπόκειται σε φυλάκιση ενός χρόνου.