Ποινική ευθύνη παιδιών

14. Όποιος έχει ηλικία κάτω των δέκα χρόνων δεν είναι ποινικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη.

Όποιος έχει ηλικία κάτω των δώδεκα χρόνων δεν είναι ποινικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, εκτός αν αποδειχτεί ότι κατά το χρόνο της διενέργειας της πράξης ή παράλειψης είχε την ικανότητα να γνωρίζει ότι ώφειλε να απέχει από τη διενέργεια της πράξης ή της παράλειψης.

Άντρας νεαρής ηλικίας που είναι κάτω των δώδεκα χρόνων, συμπεραίνεται ότι στερείται της ικανότητας για συνουσία.