Απαγόρευση μαχαιριών σε γάμους κλπ.

83.-(1) Όποιος έχει πάνω του ή μεταφέρει μαχαίρι που δεν καταλήγει σε μυτερή άκρη, σε γάμο ή πανηγύρι ή σε οίκο ανοχής ή αδειούχο ποτοπωλείο, είναι ένοχος πλημμελήματος.

(2) Όποιος έχει πάνω του ή μεταφέρει μαχαίρι που καταλήγει σε μυτερή άκρη σε γάμο, ή πανηγύρι ή σε οίκο ανοχής ή αδειούχο ποτοπωλείο, είναι ένοχος πλημμελήματος και υπόκειται σε φυλάκιση δύο χρόνων και ανεξάρτητα οποιασδήποτε αντίθετης διάταξης των άρθρων 29, 32 και 33, υπόκειται σε κατώτατο όριο σε φυλάκιση ενός χρόνου, εκτός αν το Δικαστήριο αφού λάβει υπόψη κατά την επιμέτρηση της ποινής τα περιστατικά της υπόθεσης, περιλαμβανομένων της δοκιμασίας την οποία θα υποστεί ο καταδικασθείς και παρόμοιων ελαφρυντικών περιστατικών που σχετίζονται προσωπικά με τον καταδικασθέντα, ήθελε κρίνει σκόπιμο να επιβάλει μικρότερη ποινή ή να εκδώσει οποιοδήποτε άλλο διάταγμα.

(3) Σε εκείνες τις περιπτώσεις που επιβάλλεται μικρότερη ποινή ή εκδίδεται οποιοδήποτε άλλο διάταγμα δυνάμει του εδαφίου (2), το Δικαστήριο αναφέρει τους λόγους για την επιβολή της ποινής αυτής ή την έκδοση του διατάγματος αυτού.

(4) Κανένας δεν θεωρείται ότι διέπραξε ποινικό αδίκημα δυνάμει του παρόντος άρθρου, αν αποδείξει με τέτοιο τρόπο που να ικανοποιεί το Δικαστήριο ότι είχε πάνω του ή μετέφερε τέτοιο μαχαίρι κατά την άσκηση του επιτηδεύματος ή του επαγγέλματος του.