Έκδοση επιταγών χωρίς αντίκρυσμα

305Α.-(1) Πρόσωπο το οποίο εκδίδει επιταγή η οποία, κατά ή μετά την ημερομηνία κατά την οποία κατέστη πληρωτέα, παρουσιάζεται στην τράπεζα επί της οποίας εκδόθηκε, δεν εξοφλείται λόγω έλλειψης διαθέσιμων κεφαλαίων του εκδότη της και παραμένει απλήρωτη για περίοδο επτά ημερών από της εν λόγω παρουσιάσεως, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή και στις δύο ποινές.

(2) Πρόσωπο το οποίο, χωρίς εύλογη αιτία προκαλεί με οποιαδήποτε πράξη τη μη εξόφληση επιταγής που εκδόθηκε απ’ αυτό, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή και στις δύο ποινές.

(3) Η πωλήτρια τράπεζα σε κάθε περίπτωση κατά την οποία επιστρέφει επιταγή απλήρωτη οφείλει ενυπογράφως να σφραγίζει ή να σημειώνει σε αυτή τον πραγματικό λόγο της μη πληρωμής της, καθώς και την ημερομηνία εμφάνισης της προς πληρωμή η σφράγιση και ο λόγος επιστροφής που σημειώνεται από την εν λόγω τράπεζα επί της επιταγής, η οποία δύναται να κατατεθεί από τον κάτοχο της, γίνεται αποδεκτή ως μαρτυρία ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου:

Νοείται ότι συμμόρφωση τράπεζας με τη δυνάμει του παρόντος εδαφίου υποχρέωσης της δε συνιστά ούτε μπορεί να ερμηνευτεί ότι συνιστά παραβίαση εκ μέρους της του απορρήτου ή της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που κατέχει αναφορικά με τους λογαριασμούς των πελατών της.

(4) Παράβαση της δυνάμει του εδαφίου (3) επιβαλλόμενης υποχρέωσης από οποιοδήποτε λειτουργό ή υπάλληλο της τράπεζας, ο οποίος εξουσιοδότησε ή εν γνώσει του επέτρεψε ή συνήργησε στην παράβαση, συνιστά ποινικό αδίκημα τιμωρούμενο με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή με πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και με τις δύο αυτές ποινές, εκτός εάν η παράβαση έγινε λόγω καλόπιστου λάθους.

(5) Για σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος “τράπεζα” περιλαμβάνει και οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή οργανισμό, συστημένο είτε με βάση τον περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμο είτε με βάση οποιοδήποτε άλλο νόμο, ο οποίος  εκδίδει βιβλιάρια επιταγών σε πελάτες ή μέλη του.

(6) Το άρθρο αυτό δεν εφαρμόζεται για οποιαδήποτε επιταγή από την οποία δεν προκύπτει αγώγιμο δικαίωμα κατά του εκδότη της.

(7) Επίσης το άρθρο αυτό δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις έκδοσης επιταγής, όταν αυτή εκδίδεται προς εξόφληση χρέους που σχετίζεται με ανήθικη ή παράνομη συναλλαγή.