Επιφυλάξεις

2. Οι διατάξεις του Κώδικα αυτού δεν επηρεάζουν καθόλου-

(α) την ποινική ευθύνη, τη δίκη ή την τιμωρία για ποινικό αδίκημα που διαπράχτηκε κατά παράβαση οποιουδήποτε νόμου που ισχύει στη Δημοκρατία, άλλου ή του παρόντος ή

(β) να υπόκειται σε δίκη ή τιμωρία για ποινικό αδίκημα, δυνάμει των διατάξεων οποιουδήποτε νόμου που ισχύει στη Δημοκρατία και που αφορά τη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Δημοκρατίας, για πράξεις που διενεργήθηκαν εκτός της συνήθους δικαιοδοσίας τέτοιων Δικαστηρίων ή

(γ) την εξουσία οποιουδήποτε Δικαστηρίου να τιμωρεί για περιφρόνηση του Δικαστηρίου ή

(δ) την ποινική ευθύνη ή τη δίκη ή την τιμωρία δυνάμει ποινής που επιβλήθηκε ή που θα επιβληθεί αναφορικά με οποιαδήποτε πράξη που διενεργήθηκε ή που άρχισε πριν από την έναρξη της ισχύος του Κώδικα αυτού

(ε) τις εξουσίες για απονομή χάρης, για μείωση ή μετατροπή σε ολόκληρο ή σε μέρος ή για αναστολή της εκτέλεσης οποιασδήποτε ποινής που επιβλήθηκε ή που θα επιβληθεί ή

(στ) νόμο, που είναι εκάστοτε σε ισχύ και που αφορά τη διοίκηση των στρατιωτικών ή ναυτικών ή αεροπορικών δυνάμεων ή της αστυνομικής δύναμης της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι, αξιόποινη πράξη τόσο δυνάμει των διατάξεων του Νόμου αυτού, όσο και δυνάμει των διατάξεων άλλου νόμου, από τις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο αυτό, δεν τιμωρείται παρά μόνο δυνάμει των διατάξεων ενός από αυτούς τους νόμους.