Πρόσωπο που καταλαμβάνεται οπλισμένο, κλπ., με σκοπό διάπραξης κακουργήματος

296. Όποιος ενδέχεται να βρεθεί κάτω από οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιστάσεις, δηλαδή-

(α) οπλισμένος με επικίνδυνο ή επιθετικό όπλο ή όργανο με σκοπό διάρρηξης ή εισόδου σε κατοικία και διάπραξης κακουργήματος σε αυτή

(β) οπλισμένος όπως αναφέρθηκε πιο πάνω κατά την διάρκεια νύχτας, με σκοπό διάρρηξης ή εισόδου σε οποιοδήποτε κτίριο και διάπραξης κακουργήματος σε αυτό

(γ) έχει στην κατοχή του διαρρηκτικό όργανο κατά τη διάρκεια νύχτας, χωρίς νόμιμη δικαιολογία γι αυτό, της οποίας φέρει και το βάρος της απόδειξης

(δ) έχει στην κατοχή του τέτοιο όργανο κατά τη διάρκεια ημέρας με σκοπό διάπραξης κακουργήματος

(ε) έχει το πρόσωπο του καλυμμένο με προσωπίδα ή μαυρισμένο ή είναι με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μεταμφιεσμένος, με σκοπό διάπραξης κακουργήματος

(στ) σε οποιοδήποτε κτίριο κατά τη διάρκεια νύχτας με σκοπό διάπραξης κακουργήματος σε αυτό ή

(ζ) σε οποιοδήποτε κτίριο κατά τη διάρκεια ημέρας με σκοπό διάπραξης κακουργήματος σε αυτό, αφού πάρει προφυλάξεις για την απόκρυψη  της παρουσίας του,

είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται-

(i) σε περίπτωση καταδίκης δυνάμει της παραγράφου (α), (β), (γ), (ε) ή (στ) σε φυλάκιση πέντε χρόνων

(ii) σε περίπτωση καταδίκης δυνάμει της παραγράφου (δ) ή (ζ), σε φυλάκιση τριών χρόνων.

Αν ο υπαίτιος καταδικάστηκε προηγουμένως για κακούργημα που αφορά περιουσία, αυτός υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων.