Εκμετάλλευση πορνών και επίμονη άγρα πελατών για ανήθικους σκοπούς

164.-(1) Όποιος ή όποια που-

(α) εν γνώσει του ζει εξ' ολοκλήρου ή μερικώς από κέρδη πορνείας, που ασκείται μεταξύ προσώπων είτε του ιδίου ή διαφορετικού φύλου·

(β) επιδίδεται σε άγρα πελατών είτε του ιδίου είτε άλλου φύλου σε δημόσιο χώρο επίμονα ή παρενοχλεί φορτικά για ανήθικους σκοπούς, οποιοδήποτε πρόσωπο, είτε του ίδιου είτε του άλλου φύλου,

είναι ένοχος πλημμελήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη.

(2) Ο δικαστής ο οποίος κατόπι ένορκης καταγγελίας, ήθελε κρίνει ότι υπάρχει λόγος για υποψία ότι κατοικία ή μέρος κατοικίας χρησιμοποιείται από γυναίκα ή άντρα για την άσκηση πορνείας σε αυτή και ότι πρόσωπο το οποίο διαμένει ή συχνάζει σε αυτή την κατοικία ζει εξολοκλήρου ή μερικώς από τα κέρδη άσκησης πορνείας από την εν λόγω γυναίκα ή τον εν λόγω άντρα δύναται να εκδώσει διάταγμα που να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε όργανο τήρησης της τάξης να εισέλθει και να ερευνήσει την κατοικία και να συλλάβει το πιο πάνω αναφερόμενο πρόσωπο.

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, άντρας ή γυναίκα, θεωρείται ότι ασκεί πορνεία σύμφωνα με την έννοια του εδαφίου αυτού, και όταν ασκεί πορνεία με πρόσωπο του ίδιου φύλου.

(3) Εφόσον ήθελε αποδειχτεί ότι κάποιο πρόσωπο συζούσε με πόρνη ή ότι συστηματικά συναναστρέφεται με πόρνη ή ότι ασκούσε έλεγχο στις κινήσεις ή καθωδηγούσε ή επηρέαζε τις κινήσεις πόρνης, με τέτοιο τρόπο που φανερώνει  ότι το πρόσωπο αυτό, άντρας ή γυναίκα, παρέχει συνδρομή, παρακινεί ή εξαναγκάζει την άσκηση πορνείας από πόρνη με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή γενικά αυτός ή αυτή θεωρείται ότι γνωρίζει ότι ζει από τα κέρδη πορνείας εκτός αν ικανοποιήσει το Δικαστήριο για το αντίθετο.

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, θεωρείται ως πόρνη σύμφωνα με την έννοια του εδαφίου, και πρόσωπο, γυναίκα ή άντρας, που ασκεί πορνεία με πρόσωπο του ίδιου φύλου, και η αναφερόμενη στο εδάφιο παροχή συνδρομής, η παρακίνηση, ή ο εξαναγκασμός στην άσκηση πορνείας με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο καλύπτει και την παροχή συνδρομής, την παρακίνηση, ή τον εξαναγκασμό στην άσκηση πορνείας με άλλο πρόσωπο του ίδιου φύλου.