Περιπτώσεις κατά τις οποίες η δημοσίευση δυσφημητικού δημοσιεύματος είναι απόλυτα προνομιούχα

199.-(1) Η δημοσίευση δυσφημητικού δημοσιεύματος είναι απόλυτα προνομιούχα και κανένας κάτω από οποιεσδήποτε περιστάσεις, δεν υπόκειται σε τιμωρία δυνάμει του Κώδικα αυτού σε σχέση με αυτό, στις ακόλουθες περιπτώσεις, δηλαδή-

(α) αν το δημοσίευμα δημοσιεύεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή από το Υπουργικό Συμβούλιο ή από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, σε επίσημο έγγραφο ή διαδικασία ή

(β) αν το δημοσίευμα δημοσιεύεται στο Υπουργικό Συμβούλιο ή στη Βουλή των Αντιπροσώπων, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή από μέλος των πιο πάνω Σωμάτων ή

(γ) αν το δημοσίευμα δημοσιεύεται με διαταγή του Υπουργικού Συμβουλίου ή

(δ) αν το δημοσίευμα δημοσιεύεται αναφορικά για πρόσωπο το οποίο υπόκειται σε στρατιωτική, ναυτική, ή αστυνομική πειθαρχία και αφορά τη συμπεριφορά του ως πρόσωπο που υπόκειται σε τέτοια πειθαρχία, δημοσιεύεται από πρόσωπο που έχει σε αυτό εξουσία σε σχέση με τέτοια συμπεριφορά και με πρόσωπο που έχει παρόμοια εξουσία σε αυτό ή

(ε) αν το δημοσίευμα δημοσιεύεται κατά τη διάρκεια κάποιας δικαστικής διαδικασίας, από αυτόν που συμμετέχει τέτοιας διαδικασίας ως δικαστής, συνήγορος, μάρτυρας ή διάδικος ή

(στ) αν το δημοσίευμα είναι στην πραγματικότητα ακριβοδίκαιη περιγραφή εκείνων που έχουν λεχθεί, έχουν διαπραχτεί ή έχουν δημοσιευτεί στο Υπουργικό Συμβούλιο, ή στη Βουλή των Αντιπροσώπων ή

(ζ) αν το δημοσίευμα είναι στην πραγματικότητα ακριβοδίκαιη περιγραφή εκείνων που έχουν λεχθεί, έχουν διαπραχτεί ή έχουν επιδειχτεί σε δικαστική διαδικασία ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου:

Νοείται ότι αν το Δικαστήριο απαγορεύσει τη δημοσίευση κάποιου από εκείνα που έχουν λεχθεί ή επιδειχτεί ενώπιον του, για το λόγο ότι είναι στασιαστικό, ανήθικο ή βλάσφημο, η δημοσίευση του δεν είναι προνομιούχα ή

(η) αν το δημοσίευμα είναι αντιγραφή ή αναπαραγωγή ή στην πραγματικότητα ακριβοδίκαιη σύνοψη προηγούμενου δημοσιεύματος που δημοσιεύτηκε και του οποίου η προηγούμενη δημοσίευση ήταν ή θα ήταν προνομιούχα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου ή

(θ) αν, αυτός που δημοσιεύει είναι σύμφωνα με το νόμο υποχρεωμένος να δημοσιεύσει το δημοσίευμα.

(2) Όταν η δημοσίευση είναι απόλυτα προνομιούχα, είναι αδιάφορο, για τους σκοπούς των άρθρων 194 μέχρι 202 (περιλαμβανομένων και των δύο), κατά πόσο το δημοσίευμα είναι αληθινό ή ψευδή και κατά πόσο εκείνος που δημοσίευσε εγνώριζε ή επίστευε ή όχι στο μη αληθινό του δημοσιεύματος και κατά πόσο η δημοσίευση έγινε με καλή πίστη ή όχι:

Νοείται ότι οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν αποκλείουν ποινική ευθύνη δυνάμει οποιουδήποτε άλλου άρθρου του Κώδικα αυτού παρά τα άρθρα 194 μέχρι 202, ή δυνάμει οποιουδήποτε άλλου νόμου που ισχύει στη Δημοκρατία.