Παραμέληση υποχρέωσης διατροφής γονέων

182. Αυτός που έχει ηλικία άνω των δεκαεπτά χρόνων και έχει επαρκείς πόρους, ο οποίος εσκεμμένα παραμελεί ή αρνείται να δίνει επαρκή τροφή, ιματισμό, ιατρική περίθαλψη ή στέγη σε οποιοδήποτε από τους γονείς του, που αδυνατεί να μεριμνήσει για τον εαυτό του λόγω πνευματικής ή σωματικής αδυναμίας ή προχωρημένης ηλικίας, είναι ένοχος πλημμελήματος.

(2) Σε περίπτωση καταδίκης προσώπου δυνάμει του άρθρου αυτού το Δικαστήριο δύναται να εκδώσει διάταγμα που να προβλέπει ότι οποιαδήποτε περιουσία εγγεγραμμένη στο όνομα του καταδικασθέντος ή που κατέχεται από αυτό, η οποία δυνατόν να προέρχεται από δωρεά που έγινε από το γονέα του, θα επαναμεταβιβαστεί ή θα επαναπαραδοθεί στο γονέα, το διάταγμα που εκδίδεται με αυτό τον τρόπο συνιστά επαρκή εξουσιοδότηση για το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Υπουργείου Εσωτερικών να προβεί σε κάθε αναγκαία τροποποίηση της σχετικής εγγραφής, νοουμένου ότι δεν θα επηρεαστούν δυσμενώς δικαιώματα τρίτων.