Χρήση οργάνων που ενισχύουν τον ήχο σε δημόσιους χώρους ή κοντά σε δημόσιους χώρους

187.-(1) Κανένας δεν χρησιμοποιεί ή θέτει σε λειτουργία ή προκαλεί ή επιτρέπει τη χρήση από άλλο ή τη λειτουργία τηλεβόα, μεγαφώνου, ενισχυτή ήχου ή άλλου οργάνου που αυτόματα, μηχανικά ή ηλεκτρικά ενισχύει ή μεταδίδει ενισχυμένο ήχο-

(α) σε δημόσιο χώρο ή

(β) σε οποιοδήποτε άλλο χώρο με τέτοιο τρόπο ή κάτω από περιστάσεις ώστε ο ενισχυμένος ήχος με αυτό τον τρόπο, δύναται να ακουστεί σε οποιοδήποτε δημόσιο χώρο,

παρά μόνο δυνάμει άδειας που εκδίδεται από τον Έπαρχο ή από πρόσωπο που εξουσιοδοτεί ο Έπαρχος για αυτό, και σύμφωνα με τους τυχόν συνημμένους όρους σε τέτοια άδεια:

Νοείται ότι δεν απαιτείται άδεια για τη χρήση ή τη λειτουργία-

(α) τηλεβόα, μεγαφώνου ή ενισχυτή ήχου τοποθετημένου εντός εκκλησίας ή τεμένους αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό αναμετάδοσης θρησκευτικής λειτουργίας ή τελετής, που γίνεται σύμφωνα με τους καθιερωμένους θρησκευτικούς τύπους τέτοιας εκκλησίας ή τεμένους, εφόσον ο ενισχυμένος ήχος με αυτό τον τρόπο δε δύναται να ακουστεί σε οποιοδήποτε άλλο δημόσιο χώρο

(β) οργάνου που χρησιμοποιείται ή που λειτουργεί αποκλειστικά για την προβολή κινηματογραφικής ταινίας σε οποιοδήποτε χώρο ή υποστατικό που έχει άδεια για αυτό, εφόσον ο ενισχυμένος ήχος με αυτό τον τρόπο δε δύναται να ακουστεί σε οποιοδήποτε άλλο δημόσιο χώρο.

(2) Όποιος διενεργεί κατά παράβαση του εδαφίου (1) ή όρου που αναφέρεται σε άδεια που εκδόθηκε δυνάμει αυτού, είναι ένοχος πλημμελήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες ή σε φυλάκιση έξι μηνών ή και στις δύο ποινές, το δε Δικαστήριο που εκδικάζει τέτοιο ποινικό αδίκημα δύναται να διατάξει κατάσχεση εκείνου του οργάνου που αφορούσε το ποινικό αδίκημα που διαπράχτηκε ή στέρηση της άδειας που προβλέπεται στο εδάφιο (1) για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα:

Νοείται ότι, σε περίπτωση προηγούμενης καταδίκης ιδιοκτήτη κέντρου αναψυχής για το ίδιο αδίκημα, το Δικαστήριο δύναται να διατάξει στέρηση της εν λόγω άδειας για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες.

(3) Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν υποκαθιστούν τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου ή διοικητικής πράξης που αφορούν τη χρήση ή τη λειτουργία των αναφερόμενων οργάνων σε αυτές, αλλά εφαρμόζονται επιπρόσθετα με αυτές όμως με τέτοιο τρόπο ώστε κανένας δεν τιμωρείται δύο φορές βάσει των ίδιων γεγονότων.

(4) Όταν υπάρχει εύλογη αιτία να πιστεύεται ότι σε οποιοδήποτε δημόσιο χώρο διαπράττεται το ποινικό αδίκημα που προνοείται από το εδάφιο (1) του άρθρου αυτού, κάθε αστυνομικός μπορεί-

(α) να εισέλθει στο δημόσιο χώρο και να ζητήσει από τον ιδιοκτήτη ή τον έχοντα την ευθύνη του χώρου τούτου την άμεση συμμόρφωση προς τις πρόνοιες του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού και

(β) σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του ιδιοκτήτη ή του έχοντα την ευθύνη του δημοσίου χώρου σύμφωνα με την παράγραφο (α) του εδαφίου αυτού, να εισέλθει και να επιδώσει στον ιδιοκτήτη ή τον έχοντα την ευθύνη του χώρου τούτου γραπτή ειδοποίηση σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζεται στο Παράρτημα Α του Νόμου αυτού και

(γ) σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τη γραπτή προειδοποίηση που προνοείται από την παράγραφο (β) του εδαφίου αυτού, να εισέλθει και ερευνήσει το χώρο αυτό, χωρίς ένταλμα έρευνας και παρά τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου.

(5) Οποιοδήποτε όργανο, από τα αναφερόμενα στο εδάφιο (1) του άρθρου αυτού για το οποίο υπάρχει εύλογη αιτία να πιστεύεται ότι θα παράσχει απόδειξη σχετικά με τη διάπραξη του ποινικού αδικήματος που προνοείται από το εδάφιο (1) του άρθρου αυτού, μπορεί να κατασχεθεί και να μεταφερθεί ενώπιον του Δικαστηρίου και να τύχει μεταχείρισης με τον ίδιο τρόπο που θα τύγχανε, αν ήταν πράγμα που κατασχέθηκε κατά τη διάρκεια έρευνας δυνάμει εντάλματος.

(6) Για οποιοδήποτε μεταγενέστερο αδίκημα το οποίο διαπράττεται δυνάμει του εδαφίου (1) μέσα σε διάστημα εικοσιτεσσάρων ωρών από την ημερομηνία επίδοσης γραπτής ειδοποίησης δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (4), ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (4), χωρίς να χρειάζεται η επίδοση δεύτερης ειδοποίησης.