Το να επιτρέπεται σε παιδιά ή νεαρά πρόσωπα να συχνάζουν σε οίκους ανοχής

158. Όποιος επιτρέπει σε παιδί ή νεαρό πρόσωπο ηλικίας τεσσάρων μέχρι δεκαέξι χρόνων το οποίο είναι υπό την επίβλεψη, μέριμνα ή φροντίδα του, να διαμένει ή να συχνάζει σε οίκο ανοχής, είναι ένοχος πλημμελήματος και υπόκειται σε χρηματική  ποινή που δεν υπερβαίνει τις τετρακόσιες πενήντα λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και στις δύο αυτές ποινές.