Απειλές εμπρησμού, κλπ.

330. Όποιος, ενώ γνωρίζει το περιεχόμενο του, αποστέλλει, παραδίδει, θέτει σε κυκλοφορία ή άμεσα ή έμμεσα συντελεί στο να ληφθεί οποιαδήποτε επιστολή ή γραπτό που απειλεί να κάψει ή να καταστρέψει κατοικία σιτοβολώνα ή άλλα κτίρια ή θυμωνιά ή σωρό σιτηρών, σανού, άχυρου ή άλλο γεωργικό προϊόν, είτε εντός ή κάτω από το κτίριο είτε όχι, ή πλοίο ή σκάφος ή που απειλεί να φονεύσει, να ακρωτηριάσει ή να τραυματίσει οποιαδήποτε ζώα, είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση δέκα χρόνων.