Εκ προθέσεως διακινδύνευση της ασφάλειας προσώπων που ταξιδεύουν σιδηροδρομικώς

230. Όποιος, με σκοπό πρόκλησης βλάβης ή διακινδύνευσης της ασφάλειας προσώπου που ταξιδεύει σιδηροδρομικώς, είτε συγκεκριμένου τέτοιου είτε όχι-

(α) τοποθετεί ο,τιδήποτε στο σιδηρόδρομο ή

(β) επεμβαίνει στο σιδηρόδρομο ή σε οποιοδήποτε πράγμα που βρίσκεται σε σιδηρόδρομο ή κοντά του, με τέτοιο τρόπο ώστε να επηρεάζει ή να διακινδυνεύει την ελεύθερη και ασφαλή χρήση του σιδηρόδρομου ή την ασφάλεια οποιουδήποτε τέτοιου προσώπου ή

(γ) εκτοξεύει ή ρίχνει ο,τιδήποτε εναντίον ή σε πρόσωπο ή πράγμα στο σιδηρόδρομο ή συντελεί ώστε ο,τιδήποτε να έρθει σε επαφή με αυτά ή

(δ) δείχνει φως ή σήμα ή με οποιοδήποτε τρόπο παρεμβαίνει στη χρήση τέτοιου το οποίο υπάρχει, σε σιδηρόδρομο ή κοντά του ή

(ε) με την παράλειψη διενέργειας πράξης την οποία έχει καθήκον να εκτελέσει, συντελεί ώστε να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια τέτοιου προσώπου,

είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται στην ποινή της φυλάκισης διά βίου.