Ιατρικός τερματισμός της εγκυμοσύνης

169Α. Παρά τις διατάξεις των άρθρων 167, 168 και 169 κανένα πρόσωπο δεν θα θεωρείται ένοχο των αδικημάτων που προβλέπονται από αυτά, όταν η εγκυμοσύνη τερματίζεται από ιατρό εγγεγραμμένο σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εγγραφής Ιατρών Νόμου-

(α) κατόπι πιστοποίησης της αρμόδιας αστυνομικής αρχής που βεβαιώνεται από ιατρική πιστοποίηση όταν αυτό είναι εφικτό, ότι η εγκυμοσύνη προκλήθηκε κατόπι βιασμού και κάτω από περιστάσεις οι οποίες, αν δεν τη σταματούσε, θα δημιουργούσε σοβαρό κλονισμό στην κοινωνική θέση της εγκύου ή του οικογενειακού περιβάλλοντος της ή

(β) κατόπι γνωμοδότησης δύο ιατρών εγγεγραμμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εγγραφής Ιατρών Νόμου ότι με καλή πίστη, είναι της γνώμης ότι αν εξακολουθούσε η εγκυμοσύνη η ζωή της εγκύου θα ετίθετο σε κίνδυνο ή θα επροκαλείτο φυσική, πνευματική ή ψυχική της βλάβη ή οποιουδήποτε τέκνου της που υπάρχει, μεγαλύτερη από εκείνη παρά αν δεν τερματιζόταν η εγκυμοσύνη ή ότι υπάρχει ουσιώδης κίνδυνος ότι αν γενιόταν το τέκνο θα έπασχε από τέτοιες φυσικές ή ψυχικές ανωμαλίες ώστε να είναι σοβαρά ανάπηρο.