Καθήκον προσώπων που διενεργούν επικίνδυνες πράξεις

224. Όποιος, εκτός σε περίπτωση ανάγκης, αναλαμβάνει να προβεί σε χειρουργική ή άλλη θεραπεία σε άλλο ή να εκτελέσει οποιαδήποτε νόμιμη πράξη η οποία είναι δυνατόν να είναι επικίνδυνη για τη ζωή ή την υγεία οποιουδήποτε προσώπου, έχει καθήκον να κατέχει εύλογη δεξιότητα και να καταβάλει εύλογη φροντίδα στην εκτέλεση τέτοιας πράξης και θεωρείται ότι προκάλεσε κάθε συνέπεια για τη ζωή ή την υγεία οποιουδήποτε προσώπου η οποία οφείλεται σε οποιαδήποτε παράλειψη στην τήρηση ή εκτέλεση του πιο πάνω καθήκοντος.