Μόλυνση νερού

191. Όποιος εκούσια αλλοιώνει ή μολύνει το νερό δημόσιας πηγής ή υδατοδεξαμενής, έτσι ώστε αυτό να γίνεται λιγότερο κατάλληλο για τη συνηθισμένη του χρήση, είναι ένοχος πλημμελήματος.