Περιπτώσεις κατά τις οποίες η δημοσίευση δυσφημητικού δημοσιεύματος είναι με επιφύλαξη προνομιούχα

200. [Διαγράφηκε]