Επηρεασμός αρμόδιας αρχής

105Α.—(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο προσπαθεί με οποιοδήποτε τρόπο να επηρεάσει οποιαδήποτε αρχή, επιτροπή, συλλογικό όργανο ή μέλος αυτών ή οποιοδήποτε δημόσιο λειτουργό κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους σε σχέση με διαδικασία πρόσληψης, διορισμού, προαγωγής, τοποθέτησης, μετάθεσης ή άσκησης πειθαρχικής εξουσίας σε κρατική υπηρεσία, υπέρ του ιδίου ή υπέρ ή κατά οποιουδήποτε άλλου προσώπου, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο ποινές:

Νοείται ότι οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις σύστασης από οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει υπηρεσιακή αρμοδιότητα ή δικαίωμα ή υποχρέωση που εκπη- γάζει από οποιοδήποτε νόμο ή κανονισμό σχετικά με την πρόσληψη, διορισμό, προαγωγή, τοποθέτηση, μετάθεση ή άσκηση πειθαρχικής εξουσίας.

(2) Οποιοδήποτε μέλος αρχής, επιτροπής, συλλογικού οργάνου ή οποιοσδήποτε δημόσιος λειτουργός έχει προσεγγισθεί προς το σκοπό επηρεασμού του, όπως αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο και έχει παραλείψει να καταγγείλει το πρόσωπο που το έχει προσεγγίσει στον Αστυνομικό Διευθυντή της επαρχίας όπου διεπράχθη το αδίκημα εντός τριών ημερών από τη διάπραξή του, είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου «κρατική υπηρεσία» σημαίνει τη δημόσια υπηρεσία και τη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία της Δημοκρατίας, την υπηρεσία στις Ένοπλες Δυνάμεις ή τις Δυνάμεις Ασφαλείας της Δημοκρατίας και περιλαμβάνει την υπηρεσία εργατών και την υπηρεσία προσώπων που προσλαμβάνονται σε έκτακτη βάση δυνάμει του περί Προσλήψεως Εκτάκτων Υπαλλήλων (Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία) Νόμου, του περί Προσλήψεως Εκτάκτων Υπαλλήλων εις την Υπηρεσίαν Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Νόμου και του περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία Νόμου και την υπηρεσία σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου ή άλλο οργανισμό, μετά ή άνευ νομικής προσωπικότητας, του οποίου η διοίκηση τελεί υπό τον έλεγχο της Δημοκρατίας με το διορισμό της πλειονότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από το κράτος.

(4) Ποινική δίωξη για αδίκημα δυνάμει του παρόντος άρθρου δεν ασκείται παρά μόνο από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ή με την έγκρισή του.