Ορισμός παράνομης δημοσίευσης

198. Η δημοσίευση δυσφημητικού δημοσιεύματος που αφορά οποιοδήποτε πρόσωπο είναι παράνομη, στην έννοια των άρθρων 199 μέχρι 202 (περιλαμβανομένων και των δύο), εκτός αν-

(α) το περιεχόμενο του είναι αληθινό, η δε δημοσίευση του επιβαλλόταν για το δημόσιο συμφέρον ή

(β) είναι προνομιούχο δυνάμει ενός από τους αναφερόμενους λόγους στα επόμενα άρθρα 199 μέχρι 202 (περιλαμβανομένων και των δύο).