Αποδεικτικά στοιχεία που αντικρούουν εκ πρώτης όψεως υπόθεση σε δημοσίευση με αντιπρόσωπο

49. Αν, κατά την εκδίκαση ποινικού αδικήματος που αφορά τη δημοσίευση ύλης στασιαστικού περιεχομένου ή ύλης που δημοσιεύεται κατά παράβαση του άρθρου 51 ή δυσφημητικής ύλης όπως προνοείται στα άρθρα 194 μέχρι 202 (περιλαμβανομένων και των δυο), αφού προσκομιστούν αποδεικτικά στοιχεία, από τα οποία εδραιώνεται εναντίον του κατηγορουμένου κατά τεκμήριο υπόθεση, ότι η δημοσίευση έγινε με την πράξη άλλου προσώπου που ενήργησε με εξουσιοδότηση του κατηγορουμένου, ο κατηγορούμενος δύναται να φέρει αποδείξεις που φανερώνουν ότι η δημοσίευση έγινε χωρίς την εξουσιοδότηση του, συναίνεση ή γνώση και ότι η δημοσίευση δεν προέκυψε από το ότι αυτός παρέλειψε να καταβάλει την πρέπουσα επιμέλεια ή να επιδείξει την πρέπουσα προσοχή. Σε τέτοια απόδειξη, όπως αναφέρεται πιο πάνω, ο κατηγορούμενος δικαιούται απαλλακτικής απόφασης.