Κατάσχεση

85. Αμφίστομο μαχαίρι ή μαχαίρι αναφορικά με το οποίο κάποιος καταδικάζεται για παράβαση του Κώδικα αυτού, κατάσχεται.