Σχέδιο προώθησης πυραμίδας

300Α.(1)  Πρόσωπο το οποίο-

(α) Οργανώνει, διευθύνει, λειτουργεί ή προωθεί σχέδιο προώθησης πυραμίδας, ή

(β) παρακινεί ή αποπειράται να παρακινήσει άλλο πρόσωπο όπως συμμετάσχει σε σχέδιο προώθησης πυραμίδας, ή

(γ) παρά το ότι γνωρίζει ότι συγκεκριμένο σχέδιο αποτελεί σχέδιο προώθησης πυραμίδας συμμετέχει σ’ αυτό,

είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή  φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες ευρώ (€200.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Για σκοπούς στοιχειοθέτησης του προβλεπόμενου στο εδάφιο (1) αδικήματος δεν λαμβάνεται υπόψη κατά πόσο-

(α) Το προβλεπόμενο στο σχέδιο προώθησης πυραμίδας χρηματικό ποσό ή χρηματικά αποτιμώμενο είδος δόθηκε ή αναμένεται να δοθεί εντός ή εκτός της Δημοκρατίας, ή

(β) το αντάλλαγμα θα εδίδετο ή δόθηκε εντός ή εκτός της Δημοκρατίας, ή

(γ) η όποια διευθέτηση ή συμφωνία για συμμετοχή σε σχέδιο προώθησης πυραμίδας έχει γίνει προφορικά ή εγγράφως.

(3)Σε περίπτωση κατά την οποία στο σχέδιο προώθησης πυραμίδας προβλέπεται η προμήθεια προϊόντος, κατά την ποινική διαδικασία που διεξάγεται αναφορικά με αδίκημα που διαπράττεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο η ευκαιρία για τη λήψη ανταλλάγματος προέρχεται κατά κύριο λόγο από την εισαγωγή νέων προσώπων στο σχέδιο, δύναται να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθοι παράγοντες:

(α) Η έμφαση η οποία δίδεται κατά την προώθηση του σχεδίου προώθησης πυραμίδας στην απόκτηση του προϊόντος, συγκρινόμενη με την έμφαση η οποία δίδεται στο αντάλλαγμα που προέρχεται από την εισαγωγή νέων προσώπων στο σχέδιο·

(β) κατά πόσο το χρηματικό ποσό ή χρηματικά αποτιμώμενο είδος που καταβλήθηκε ή θα καταβληθεί για το προϊόν, είναι εύλογο σε σχέση με την αξία του ίδιου ή παρόμοιου προϊόντος που διατίθεται αλλού:

Νοείται ότι, για να διαπιστωθεί κατά πόσο είναι εύλογο το χρηματικό ποσό ή χρηματικά αποτιμώμενο είδος που καταβλήθηκε ή θα καταβληθεί για το προϊόν σε σχέση με την αξία του ίδιου ή παρόμοιου προϊόντος που διατίθεται αλλού, δύναται να λαμβάνεται υπόψη, μεταξύ άλλων, η ποιότητα των σχετικών προϊόντων και οποιεσδήποτε υπηρεσίες συνδέονται με αυτά.

(4) Σε περίπτωση που κατά την ποινική διαδικασία, η αλήθεια πραγματικών ισχυρισμών του κατηγορουμένου τίθεται υπό αμφισβήτηση και αυτός δεν αποδεικνύει, στη βάση του ισοζυγίου των πιθανοτήτων, ότι οι ισχυρισμοί του αυτοί είναι αληθείς, το Δικαστήριο δύναται να θεωρήσει τούτους ως αναληθείς.

(5) Συμφωνία μεταξύ προσώπου που προωθεί σχέδιο προώθησης πυραμίδας και άλλου  προσώπου είναι άκυρη και χωρίς οποιαδήποτε έννομη συνέπεια στην έκταση που απαιτεί ή προβλέπει πληρωμή χρημάτων ή οποιουδήποτε χρηματικά αποτιμώμενου είδους.

(6) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου –

«σχέδιο προώθησης πυραμίδας» σημαίνει σχέδιο με βάση το οποίο πρόσωπο καταβάλλει χρηματικό ποσό ή χρηματικά αποτιμώμενο είδος για να έχει την ευκαιρία να λάβει αντάλλαγμα που κατά κύριο λόγο προέρχεται από την εισαγωγή νέων προσώπων στο σχέδιο, παρά από την παροχή ή κατανάλωση προϊόντος, ανεξαρτήτως της ύπαρξης ή μη πρόνοιας στο σχέδιο αυτό που προβλέπει την προμήθεια προϊόντος ή της λήψης ή μη ανταλλάγματος από το πιο πάνω πρόσωπο.