Ορισμοί νόμιμης κράτησης, φυλακής και αστυνομικού κρατητηρίου

126Α.  Για τους σκοπούς των άρθρων 127, 128, 129 και 129Α-

«νόμιμη κράτηση» σημαίνει στέρηση της ελευθερίας προσώπου, δυνάμει των παραγράφων 2 και 3 του Άρθρου 11 του Συντάγματος.

«φυλακή» και «αστυνομικό κρατητήριο» έχουν την έννοια που αποδίδει στους όρους αυτούς ο περί Φυλακών Νόμος.