Σημείωση

Οι Διαδικαστικοί Κανονισμοί που δημοσιεύτηκαν με αριθμούς γνωστοποίησεων 6 μέχρι 50, στο Μέρος Ι του Δεύτερου Παραρτήματος της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας με αριθμό 4073 και ημερομηνία 5 Δεκεμβρίου 2007, αναφορικά με Δικαστικά Τέλη (Αρ. 6-25), Δικηγορικά Δικαιώματα (Αρ. 26, 28-41, 43-45, 47, 49-50), Επιδόματα σε Διαδίκους και Μάρτυρες (Αρ. 27), Τέλη και Έξοδα (Αρ. 42), Ποσά σε Κυπριακές Λίρες (Αρ. 46, 48) διορθώνονται με τη διαγραφή από τον τίτλο τους, τόσο στην επικεφαλίδα, όσο και στην παράγραφο 1 του κειμένου τους, της, εντός παρενθέσεως λέξης «Μετατροπή» και την αντικατάστασή της με την, εντός παρενθέσεως λέξη «Αναθεώρηση».