Σημείωση
3 του Κανονισμού 19.07.1996 (16/1996)

Ο Διαδικαστικός αυτός Κανονισμός [Σ.Σ.: δηλαδή ο Κανονισμός 19.07.1996 (16/1996)] τίθεται σε ισχύ την 1.9.96. Η δικηγορική αμοιβή για εργασία η οποία έιγνε πριν την 1.9.96 θα καθορίζεται σύμφωνα με τον προϊσχύοντα Διαδικαστικό Κανονισμό. [Σ.Σ. δηλαδή τον Κανονισμό 05.07.1956 (Νο.622)