Σημείωση
2 του Κανονισμού 05.12.2007 (36/2007)

Νέα ημερομηνία έναρξης της ισχύος του Κανονισμού 15(1) του βασικού Διαδικαστικού Κανονισμού, όπως τροποποίηθηκε με τον περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικό) Διαδικαστικό Κανονισμού του 1996 [Σ.Σ.: δηλαδή ο Κανονισμός 19.07.1996 (16/1996)], καθορίζεται η 01.01.2008. Η δικηγορική αμοιβή για εργασία η οποία έγινε πριν την 01.01.2008 θα καθορίζεται σύμφωνα με τους προϊσχύσαντες Διαδικαστικούς Κανονισμούς, μετατρέποντας το συνολικό ποσό, από Κυπριακές λίρες σε Ευρώ στη βάση της ισοτιμίας 0.585274.