Σημείωση
2 του Κανονισμού 21.12.2001 (19/2001)

Νέα ημερομηνία έναρξης της ισχύος του Κανονισμού 15(1) του βασικού διαδικαστικού κανονισμού όπως τροποποιήθηκε με τον περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικό) Διαδικαστικό Κανονισμό του 1996 [Σ.Σ.: δηλαδή τον Κανονισμό 19.07.1996 (16/1996)] καθορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2002. Η δικηγορική αμοιβή για εργασία η οποία έγινε πριν την 1η Ιανουαρίου 2002 θα καθορίζεται σύμφωνα με τους προϊσχύοντες Διαδικαστικούς Κανονισμούς.