Σημείωση
2 του Κανονισμού 20.01.2006 (13/2006)

Νέα ημερομηνία έναρξης της ισχύος του Κανονισμού 15(1) του βασικού Διαδικαστικού Κανονισμού, όπως τροποποιήθηκε με τον περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικό) Διαδικαστικό Κανονισμό του 1996 [Σ.Σ.: δηλαδή του Κανονισμού 19.07.1996 (16/1996)] καθορίζεται η 1.2.2006. Η δικηγορική αμοιβή για εργασία η οποία έγινε πριν την 1.2.2006 θα καθορίζεται σύμφωνα με τους προϊσχύσαντες Διαδικαστικούς Κανονισμούς.