ΠΙΝΑΚΑΣ Β

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

(Κανονισμός 10)

 

Πρώτη στήλη Δεύτερη Στήλη Τρίτη Στήλη
Στοιχείον Δικαστικό Τέλος Έγγραφο για
Χαρτοσήμανση

Για καταχώρηση παραπόνου 4,00 Το παράπονο
Για έκδοση κλήσης 4,00 Η κλήση
Για έκδοση κλήσης σε 
μάρτυρα
2,00 Το στέλεχος του
κλητηρίου
Για καταχώρηση οποιασδήποτε
ένορκης δήλωσης εκτός από
ένορκη δήλωση επίδοσης.
2,00 Η ένορκη δήλωση
Για καταχώρηση αίτησης για 
αντικατάσταση ονόματος στο
μητρώο.
9,00 Η αίτηση
Για καταχώρηση ειδοποίησης
έφεσης στο Ανώτατο
Δικαστήριο.
13,00 Η ειδοποίηση έφεσης
Για καταχώρηση στο μητρώο
οποιασδήποτε δικαστικής απόφασης
για την πληρωμή εξόδων.
4,00 Η δικαστική απόφαση
στο μητρώο αποφάσεων
Για έκδοση οποιουδήποτε εντάλματος
εκτέλεσης.
2,00 Το στέλεχος του βιβλίου
από το οποίο λήφθηκε το
ένταλμα.