ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Προστασία δεδομένων

94.-(1) Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα συστήματα πληρωμών και τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών επιτρέπεται, στην περίπτωση που αυτή είναι αναγκαία για την πρόληψη, τη διερεύνηση και τον εντοπισμό απάτης στον τομέα των πληρωμών.

(2) Η παροχή πληροφοριών σε άτομα σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η επεξεργασία και αποθήκευση των εν λόγω δεδομένων, καθώς και κάθε άλλη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου πραγματοποιείται σύμφωνα με τον περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμο και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

(3) Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών έχουν πρόσβαση, επεξεργάζονται και διατηρούν τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την παροχή υπηρεσιών πληρωμών μόνο με τη ρητή συγκατάθεση του χρήστη των υπηρεσιών πληρωμών.