ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Νόμισμα για την πραγματοποίηση των πληρωμών

59.-(1) Οι πληρωμές πραγματοποιούνται στο νόμισμα το οποίο έχουν συμφωνήσει τα μέρη.

(2) Σε περίπτωση που, πριν από την έναρξη της πράξης πληρωμής, προσφέρεται υπηρεσία μετατροπής νομισμάτων σε αυτόματη ταμειολογιστική μηχανή (ΑΤΜ), στο σημείο πώλησης ή εκ μέρους του δικαιούχου, το μέρος που προσφέρει την υπηρεσία μετατροπής νομισμάτων στον πληρωτή υποχρεούται να του γνωστοποιήσει κάθε σχετική επιβάρυνση, καθώς και τη συναλλαγματική ισοτιμία που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τη μετατροπή και ο πληρωτής αποδέχεται την παροχή της υπηρεσίας μετατροπής νομισμάτων σε αυτή τη βάση.

Ενημέρωση σχετικά με τυχόν πρόσθετη επιβάρυνση ή έκπτωση

60.-(1) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (5) του άρθρου 62, σε περίπτωση που, για τη χρήση ενός συγκεκριμένου μέσου πληρωμών ο δικαιούχος επιβάλλει επιβάρυνση ή προσφέρει έκπτωση, ο δικαιούχος ενημερώνει σχετικά τον πληρωτή πριν από την έναρξη της πράξης πληρωμής.

(2) Σε περίπτωση που, για τη χρήση ενός συγκεκριμένου μέσου πληρωμών ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που εμπλέκεται στην πράξη επιβάλλει επιβάρυνση, το εν λόγω πρόσωπο ενημερώνει σχετικά τον χρήστη υπηρεσιών πληρωμών πριν από την έναρξη της πράξης πληρωμής.

(3) Ο πληρωτής έχει την υποχρέωση να πληρώσει μόνο για τις επιβαρύνσεις που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2), εάν το πλήρες ποσό αυτών γνωστοποιήθηκε πριν από την έναρξη της πράξης πληρωμής.