ΜΕΡΟΣ ΙI ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Δικαίωμα έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος.

4.-(1) Μόνο τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (4) επιτρέπεται να ασκούν ή να παρουσιάζονται ότι ασκούν τη δραστηριότητα έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος στη Δημοκρατία.

(2) Χωρίς επηρεασμό του εδαφίου (1), μόνο τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (4) και, με την επιφύλαξη των άρθρων 19 έως και 24, τα πρόσωπα που ενεργούν εξ ονόματος αυτών, επιτρέπεται να ασκούν ή να παρουσιάζονται ότι ασκούν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες στη Δημοκρατία ως τακτική απασχόληση ή επιχειρηματική δραστηριότητα-

(α) να διατηρούν σε ετοιμότητα ηλεκτρονικό υπόθεμα, στο οποίο μπορεί να αποθηκευτεί νομισματική αξία, με σκοπό να θέσουν ηλεκτρονικό χρήμα σε κυκλοφορία∙

(β) να διατηρούν σε ετοιμότητα ένα μέσο διανομής ηλεκτρονικού χρήματος με σκοπό να θέσουν ηλεκτρονικό χρήμα σε κυκλοφορία∙

(γ) να παραλαμβάνουν χρηματικό ποσό προκειμένου να παραδώσουν ηλεκτρονικό χρήμα∙

(δ) να διανέμουν ηλεκτρονικό χρήμα∙

(ε) να θέτουν ηλεκτρονικό χρήμα σε κυκλοφορία∙

(στ) να πωλούν ή να μεταπωλούν προϊόν ηλεκτρονικού χρήματος∙

(ζ) να ανανεώνουν την αξία προϊόντος ηλεκτρονικού χρήματος που κατέχει κάτοχος ηλεκτρονικού χρήματος∙

(η) να παραδίδουν ηλεκτρονικό χρήμα, μη ενεργώντας ως πληρωτές, σε πρόσωπο που ενεργεί ή προτίθεται να ενεργήσει ως κάτοχος ηλεκτρονικού χρήματος∙

(θ) να εξαργυρώνουν ηλεκτρονικό χρήμα που κατέχει κάτοχος ηλεκτρονικού χρήματος∙

(ι) να προσεγγίζουν πρόσωπα ως κατόχους ή πιθανούς κατόχους ηλεκτρονικού χρήματος, ενεργώντας υπό υπαλληλική ή άλλη ιδιότητα εκ μέρους τρίτου προσώπου.

(3) Για σκοπούς του παρόντος άρθρου, ηλεκτρονικό χρήμα εκδίδεται στη Δημοκρατία ή δραστηριότητα εμπίπτουσα στο εδάφιο (2) ασκείται στη Δημοκρατία -

(α) όταν πρόσωπο το οποίο ούτε βρίσκεται, ούτε κατοικεί, ούτε διαμένει στη Δημοκρατία, και στην περίπτωση που πρόκειται για νομικό πρόσωπο, έχει συσταθεί στη Δημοκρατία, ούτε έχει εγκατασταθεί στη Δημοκρατία, εκδίδει ηλεκτρονικό χρήμα ή ασκεί δραστηριότητα που προβλέπεται στο εδάφιο (2), ανάλογα με την περίπτωση, και απευθύνεται σε πρόσωπα, ως κατόχους ή πιθανούς κατόχους ηλεκτρονικού χρήματος, τα οποία βρίσκονται, κατοικούν ή διαμένουν στη Δημοκρατία ή, αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, έχουν συσταθεί ή έχουν εγκατασταθεί στη Δημοκρατία, εφόσον το πρόσωπο που εκδίδει ηλεκτρονικό χρήμα ή ασκεί δραστηριότητα που προβλέπεται στο εδάφιο (2) απευθύνεται στους κατόχους ή πιθανούς κατόχους ηλεκτρονικού χρήματος κατά το χρόνο που αυτοί βρίσκονται ή είναι εγκατεστημένοι στη Δημοκρατία ή εφόσον η σχετική σύμβαση καταρτίζεται στη Δημοκρατία, ή

(β) όταν πρόσωπο που βρίσκεται, κατοικεί ή διαμένει στη Δημοκρατία ή, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, έχει συσταθεί στη Δημοκρατία ή έχει εγκατασταθεί στη Δημοκρατία, εκδίδει ηλεκτρονικό χρήμα ή ασκεί δραστηριότητα που προβλέπεται στο εδάφιο (2), ανάλογα με την περίπτωση, και απευθύνεται σε πρόσωπα, ως κατόχους ή πιθανούς κατόχους του ηλεκτρονικού χρήματος, τα οποία βρίσκονται, κατοικούν ή διαμένουν εντός ή εκτός της Δημοκρατίας ή, αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, έχουν συσταθεί στη Δημοκρατία ή σε άλλη χώρα ή είναι εγκατεστημένα εντός ή εκτός της Δημοκρατίας ·

(4) Πρόσωπα που εμπίπτουν σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες κατηγορίες επιτρέπεται να εκδίδουν ηλεκτρονικό χρήμα στη Δημοκρατία:

(α) τράπεζες·

(β) τράπεζες οι οποίες έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών·

(γ) συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα·

(δ) ιδρύματα τα οποία παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες πληρωμών και τα οποία εκδίδουν ηλεκτρονικό χρήμα βάσει σχετικής νομοθεσίας·

(ε) η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες, όταν δεν ενεργούν υπό την ιδιότητά τους ως νομισματικές ή άλλες δημόσιες αρχές·

(στ) τα κράτη μέλη ή οι περιφερειακές ή τοπικές αρχές τους, όταν ενεργούν υπό την ιδιότητά τους ως δημόσιες αρχές, και

(ζ) ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος.

(5) Κανένα πρόσωπο δε δύναται να εισπράττει οποιαδήποτε αμοιβή-

(α) για υπηρεσίες που προσέφερε κατά παράβαση του εδαφίου (2), ή

(β) για υπηρεσίες που προσέφερε και έχουν σχέση με ηλεκτρονικό χρήμα που εξέδωσε κατά παράβαση του εδαφίου (1).

(6) Δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκδικάζεται ποινικό αδίκημα για παράβαση του εδαφίου (1) ή του εδαφίου (2) δύναται να διατάζει την αναστολή της άσκησης της επίδικης δραστηριότητας από τον κατηγορούμενο, για τέτοια χρονική περίοδο ως το δικαστήριο ήθελε κρίνει εύλογη, μέχρι την τελική εκδίκαση της υπόθεσης αναφορικά με την οποία έχει ασκηθεί ποινική δίωξη.

(7) Επιπρόσθετα με την επιβολή της ποινής η οποία προβλέπεται στο άρθρο 41, το δικαστήριο το οποίο καταδικάζει πρόσωπο για ποινικό αδίκημα παράβασης των διατάξεων του εδαφίου (1) ή του εδαφίου (2) δύναται να απαγορεύει τη χορήγηση άδειας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος στο καταδικαζόμενο πρόσωπο, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη.

(8) Σε περίπτωση που η ΥΕΑΣΕ έχει εύλογες υπόνοιες ότι συνεργατική εταιρεία εκδίδει ή παρουσιάζεται ότι εκδίδει ηλεκτρονικό χρήμα κατά παράβαση του εδαφίου (1) ή ότι ασκεί ή παρουσιάζεται ότι ασκεί δραστηριότητα εμπίπτουσα στο εδάφιο (2) κατά παράβαση του εδαφίου (2), καλεί με γραπτή ειδοποίηση τη συνεργατική εταιρεία αυτή να παρουσιάσει σε αρμόδιο λειτουργό της ΥΕΑΣΕ, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην ειδοποίηση, οποιαδήποτε βιβλία ή έγγραφα ορίζονται στην ειδοποίηση.

(9) Σε περίπτωση που η Κεντρική Τράπεζα έχει εύλογες υπόνοιες ότι πρόσωπο άλλο από συνεργατική εταιρεία εκδίδει ή παρουσιάζεται ότι εκδίδει ηλεκτρονικό χρήμα κατά παράβαση του εδαφίου (1) ή ότι ασκεί ή παρουσιάζεται ότι ασκεί δραστηριότητα εμπίπτουσα στο εδάφιο (2) κατά παράβαση του εδαφίου (2), καλεί με γραπτή ειδοποίηση το πρόσωπο αυτό να παρουσιάσει σε αρμόδιο λειτουργό της, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην ειδοποίηση, οποιαδήποτε βιβλία ή έγγραφα ορίζονται στην ειδοποίηση.