ΜΕΡΟΣ II ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
Σύσταση Φορέα

3.-(1) Συνίσταται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με τον τίτλο “Ενιαίος Φορέας Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης”, το οποίο αποτελείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα, το Χρηματοοικονομικό Επίτροπο, το Βοηθό Χρηματοοικονομικό Επίτροπο και το προσωπικό που εργοδοτείται από τον Φορέα.

(2) O Φορέας διοικείται από το Συμβούλιο, κατά τα οριζόμενα στο Μέρος IV του παρόντος Νόμου.

(3) Η έδρα του Φορέα βρίσκεται στη Λευκωσία.