ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο -

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«εγγεγραμμένος φυσικός ιατρικής» σημαίνει φυσικό ιατρικής που είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο·

«΄Εφορος» σημαίνει το πρόσωπο που διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης ή άλλο συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία·

«Μητρώο» σημαίνει το Μητρώο φυσικών ιατρικής που τηρείται δυνάμει του άρθρου 6·

«Σύλλογος» σημαίνει το Σύλλογο Φυσικών Ιατρικής Κύπρου που ιδρύεται δυνάμει του άρθρου 18·

«Συμβούλιο» σημαίνει το Συμβούλιο Εγγραφής Φυσικών Ιατρικής που ιδρύεται δυνάμει του άρθρου 3·

«Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο» σημαίνει τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που υπογράφτηκε στο Οπόρτο στις 2 Μαΐου 1992, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Υγείας.