ΜΕΡΟΣ VI ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Δόλιες ή λανθασμένες καταχωρήσεις

24. Κάθε καταχώρηση στο Μητρώο, η οποία κατά την κρίση του Συμβουλίου αποδεικνύεται ότι έγινε με δόλο ή ψευδείς παραστάσεις, διαγράφεται και κάθε καταχώρηση, που αποδεικνύεται ως λανθασμένη, διορθώνεται:

Νοείται ότι, πρέπει να σημειώνονται στο Μητρώο και να υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου οι λόγοι κάθε τέτοιας διαγραφής ή διόρθωσης.

Ποινικά αδικήματα και ποινές

25. Οποιοδήποτε πρόσωπο -

(α) Με ψευδείς ή δόλιες παραστάσεις προκαλεί ή προσπαθεί να προκαλέσει την εγγραφή του ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου στο Μητρώο·

(β) παρουσιάζεται σκόπιμα με ψευδείς παραστάσεις ως εγγεγραμμένος φυσικός ιατρικής ή αποπειράται να χρησιμοποιήσει ή χρησιμοποιεί οποιοδήποτε τίτλο, όνομα χαρακτηριστικό ή προσθήκη με την οποία αυτό συνάγεται·

(γ) ασκεί το επάγγελμα του φυσικού ιατρικής παραβαίνοντας τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

(δ) ασκεί το επάγγελμα του φυσικού ιατρικής, ενώ του απαγορεύτηκε η άσκηση του επαγγέλματος,

είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει το ποσό των οκτακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα σεντ (€854,30) ή και στις δύο ποινές μαζί.

Έκδοση Κανονισμών

26.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει Κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για τη ρύθμιση κάθε θέματος, το οποίο με βάση τον παρόντα Νόμο χρειάζεται ή επιδέχεται καθορισμό και για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (1), Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου μπορεί να-

(α) ρυθμίζουν τη δεοντολογία του επαγγέλματος του φυσικού ιατρικής·

(β) καθορίζουν τα τέλη που προνοούνται από τον παρόντα Νόμο·

(γ) προνοούν για τη διατήρηση και βελτίωση του επιπέδου του επαγγέλματος του φυσικού ιατρικής στη Δημοκρατία.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

27. Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει σε ημερομηνία που θα οριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.