Τμήμα 1 - Συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο του Μέρους II
Γενικός κανόνας

9. [Διαγράφηκε]
Συμβάσεις στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας

10. [Διαγράφηκε]
Τμήμα 1 - Συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο του Μέρους II
Γενικός κανόνας

9. [Διαγράφηκε]
Συμβάσεις στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας

10. [Διαγράφηκε]