Τμήμα 1 - Γενικός Κανόνας
Έλεγχος της καταλληλότητας, επιλογή των συμμετεχόντων και ανάθεση των συμβάσεων

50. [Διαγράφηκε]