Τμήμα 1 - Γενικές διατάξεις
Πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου VII

62. [Διαγράφηκε]
Εξαιρέσεις από το πεδίον εφαρμογής του Κεφαλαίου VII

63. [Διαγράφηκε]
Δημοσίευση της προκήρυξης στις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων

64. [Διαγράφηκε]
Προθεσμία

65. [Διαγράφηκε]
Υπεργολαβία

66. [Διαγράφηκε]
Ανάθεση συμπληρωματικών έργων στον ανάδοχο

67. [Διαγράφηκε]
Τμήμα 1 - Γενικές διατάξεις
Πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου VII

62. [Διαγράφηκε]
Εξαιρέσεις από το πεδίον εφαρμογής του Κεφαλαίου VII

63. [Διαγράφηκε]
Δημοσίευση της προκήρυξης στις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων

64. [Διαγράφηκε]
Προθεσμία

65. [Διαγράφηκε]
Υπεργολαβία

66. [Διαγράφηκε]
Ανάθεση συμπληρωματικών έργων στον ανάδοχο

67. [Διαγράφηκε]