Τμήμα 3 - Ανάθεση της σύμβασης
Κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων

59. [Διαγράφηκε]
Προσφυγή σε ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

60. [Διαγράφηκε]
Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές

61. [Διαγράφηκε]