Τμήμα 3 - Περιεχόμενο και τρόποι διαβίβασης των πληροφορίων
Πρόσκληση υποβολής προσφορών, συμμετοχής στο διάλογο ή σε διαπραγμάτευση

46. [Διαγράφηκε]
Ενημέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων

47. [Διαγράφηκε]
Τμήμα 3 - Περιεχόμενο και τρόποι διαβίβασης των πληροφορίων
Πρόσκληση υποβολής προσφορών, συμμετοχής στο διάλογο ή σε διαπραγμάτευση

46. [Διαγράφηκε]
Ενημέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων

47. [Διαγράφηκε]