Τμήμα 2 - Κανόνες που εφαρμόζονται στις συμβάσεις που συνάπτουν οι ανάδοχοι σύμβασης παραχώρησης που είναι αναθέτουσες αρχές
Εφαρμοστέοι κανόνες

68. [Διαγράφηκε]
Τμήμα 2 - Κανόνες που εφαρμόζονται στις συμβάσεις που συνάπτουν οι ανάδοχοι σύμβασης παραχώρησης που είναι αναθέτουσες αρχές
Εφαρμοστέοι κανόνες

68. [Διαγράφηκε]